Chinese Journal of Contemporary Mathematics

Publisher: Allerton Press, Inc.

ISSN PRINT: 0898-5111
ISSN ONLINE: 1941-1146

Editorial Board

EDITOR-IN-CHIEF

LI Tatsien (LI Daqian), School of Mathematical Sciences, Fudan University

Honorary Editors

JIANG Boju, WANG Yuan, YANG Le (YANG Lo), and ZHANG Gongqing (K. C. CHANG)

EDITORIAL BOARD

CHEN Guiqiang, CHEN Jiecheng, CHEN Xiaoman, CHEN Zhihua, E Weinan, FEN GKeqin,GUO Lei, HONG Jiaxing, Thomas Y. HOU, LI Jianshu, LI Jun, LIN Fanghua, LONG Yiming, MA Zhiming, MENG Xiaoli, Ngaiming MOK, PENG Shige, TIAN Gang, WANG Shicheng, Roderick WONG(WANG Shiquan), XIAO Jie, XIN Yuanlong, and ZHANG Weiping

Members of the Office of the Editorial Board

CAI Zhijie, GUO Huijuan, LU Fang, SHI Jiaoyun, WU Wei, and ZHOU Chunlian